Siebe Bruning: oarlochsslachtoffer, ûnderskieden mei de Yad Vashem

Jack Kooistra hat in argyf fan 180.000 kaartsjes mei dêr op de nammen en oare data fan oarlochsslachtoffers. Ien fan harren is Siebe Bruning fan Ikkerwâld. Hy waard deasketten troch de Dútsers doe't er op de fyts siet. Syn pakesizzer Simon Wiersma út Ljouwert hat útsocht wat der krekt bard is.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)