Romte fan 12 desimber 2017 18:45

Archeolooch Mans Schepers fertelt oer it ûntstean fan it Terpelânskip en giet mei ûntwerper Ruud Reutelingsperger nei de terp fan Hegebeintum. En yn Koudum wurdt troch de bewenners en it personiel útsjoen nei de nije Finke mei in moaie tún en yn Aldeberkeap wurdt der wer hurd wurke oan de bosken.

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)