Prelude fan 7 oktober 2012

Mei dizkear ûnder mear 'Volgen' troch it Westerlauwers manljuskoar, 'It goede libben' fan Roel Slofstra, 'Reade see of paradys' troch learlingen fan De Him ûnder lieding fan Hindrik v.d. Meer en 'Grutte God oan Jo de Lof' troch it Lemster koar

De oertinking wurdt fersoarge troch Gerard Knol, predikant PKN Reduzum, Mantgum en omkriten.

Prelude fan 7 oktober 2012

  • Prelude fan 7 oktober 2012

Prelude

Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
(advertinsje)