Prelude fan 7 oktober 2012

  Mei dizkear ûnder mear 'Volgen' troch it Westerlauwers manljuskoar, 'It goede libben' fan Roel Slofstra, 'Reade see of paradys' troch learlingen fan De Him ûnder lieding fan Hindrik v.d. Meer en 'Grutte God oan Jo de Lof' troch it Lemster koar

  De oertinking wurdt fersoarge troch Gerard Knol, predikant PKN Reduzum, Mantgum en omkriten.

  Prelude fan 7 oktober 2012

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)