Prelude fan 5 novimber 2017 08:00

  Mei diskear û.o.: 'Nader mijn God, tot U' troch it Urker Fiskerskoar, 'Tel uw zegeningen' troch Martin Mans, 'As the dear' troch Crescendo Hijum-Feinsum, 'Jezus, ga ons voor' troch 'Bovenstem Groep Noord-Oost Veluwe', 'Zing van Zijn trouw' troch it Westerlauwers Manljuskoar, 'Neem Heer mijn beide handen' troch 'Samenzangkoor Eben Haëzerkerk Apeldoorn', 'Eens als de bazuinen klinken' troch it 'Hervormd Kerkkoor Kampen' en ' Psalm 150' troch Brassband Looft den Heer Bitgummole.

  De oertinking wurdt fersoarge troch Lykele van der Ven, tsjerklik meiwurker út Aldeboarn.

  Prelude fan 5 novimber 2017

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)