Prelude fan 3 febrewaris 2019 08:00

  De oertinking komt fan 'e moarn fan Klaas Visbeek, emearitus menniste dûmny.

  De spyllist fan dizze wike:

  • Lof zijhet licht - E.O. Nederland Zingt
  • Jou ús in dream - Christelijk Bidts Mannenkoor
  • Die Deutche Messe - Sancus
  • Ik zal er zijn - De KathedralLaurentiusen Elisabeth Cantorij Rotterdam
  • Tienduizend redenen - Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him' ûlf Jan Quintus Zwart
  • As it jo wil is - Gerrit Breteler
  • Whispering Hope - Westlands mannen en meisjes koor mei John Woodhouse op akkordeon ûlf P. Struijk
  • Als je geen liefde hebt - Chr. Knapenkoor Dokkum
  • Hear wês mei ús - Kwartettekoar olv Hindrik van der Meer
  • Psalm 100 Juicht Gode toe,bazuint en zingt 1 t/m 4
  • Hine e Hine - Moniek Kooi vleugel, Mirjam de Jong-Timmer panfluit, baspanfluit dwarsfluit

  Prelude fan 3 febrewaris 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)