Prelude fan 26 maaie 2019 08:00

  De oertinking komt dizze útstjoering fan Froukje Wesseling-Schilstra, pastoraal meiwurker fan de gemeenten Gerkeskleaster, De Harkema en Burgum.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Ga niet alleen door 't leven - Het Nederlands Christelijk Koor
  • Heer ik hoor van rijke zegen - Fries Mannen Ensemble
  • Liet 136: 1, 2 en 5. Loovje de heare - Ritske Numan (Lof zij de Heer)
  • Dream de dream - it yntertsjerklik Mannekoar Credo fan It Hearrenfean
  • Myn hiele hert sjongt foar de Hear - yntertsjerkelik Streekkoar Aldemardum ûnder lieding fan Harm van Zuiden
  • Ambrosianischer Lobgesang - Mannekoar Edoza fan Snits
  • Wy kinne net sûnder dream- Pabo De Him fan Snits
  • Haven van rust - IMD
  • Aan U behoort o Heer der Heeren - Mienksiplik sjongen ûlf Jan Hibma
  • De God fan leafde - Kristlik mingd koar Lytse Krêft fan Gau û.l.f. Klaske Deinum
  • Er is een God die hoort - E.O.Nederland Zingt, Groot Nederlands Mannekoor en mienskiplik sjongen mei sopraan Kathelijn van Dongen
  • Wat de toekomst brengen moge - Jan Kroeske bespilet it oargel

  Prelude fan snein 26 maaie 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)