Prelude fan 26 july 2020 08:00

  De oertinking komt fan Grietje Martens út Bontebok, dûmny by de Protestantse tsjerke.

  Spyllist fan dizze wike

  • Samen in de naam van Jezus - Samenzangkoor Urk
  • Dicht bij het hart van God - Chr. Mannenkoren Ons Genoegen út Heech & Con Amore út Harns
  • Tel uw zegeningen - Famkeskoar De Greideklanken út Easterein ûlf Philipus Hingst
  • De Hear is myn hoeder - Mannekoar Cantate Cum Gaudio fan de Jouwer
  • Psalm 84 - Lieuwe Eringa
  • Eens als de bazuinen klinken - Gezamelijke mannekoren
  • Psalm 56: Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord - Feike Asma
  • Guide me, o Thou great Jehova - Groot Mannenkoor Noord-Nederland
  • Pelgrimsgebed - Amanda Strydom
  • Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht - Gebroeders Brouwer, groot Veluws koor en op oargel Klaas Jan Mulder
  • Lichtstad met de paarlen poorten - Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens'
  • Great is thy faithfulness - Brassband Soli Deo Gloria fan Ljouwert

  Prelude fan snein 26 july 2020

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)