Prelude fan 18 oktober 2020 08:00

  De oertinking komt fan Sipke Draisma, teolooch en kommunikaasjewittenskipper.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Daar is kracht in het bloed - Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria fan Urk
  • Wat de toekomst brengen moge - Joke Buis (live)
  • De Hear is myn hoeder - Cantate Cum Gaudio
  • Heer ik hoor van rijke zegen - (Orgelimprovisatie) - CD PatrimoniumLjouwert
  • Amazing grace - André Rieu & The Coriovallum Pipeband
  • Sit net yn noed - Sjonggroep De Dobber fan Harich
  • Evening song (De dag door Uwe gunst ontvangen) - Brassband Hossannah fan Ljouwert û.l.f. Ria Fennema
  • Nieuw Jeruzalem - Chr. Mannenkoor Ons Genoegen Heech en Con Amore Harns
  • De vreugde voert ons naar dit huis - Kantorij Surhústerfean
  • Op bergen en in dalen - Samenzangkoor Eben Haëzerkerk
  • Groot is Uw trouw - Lemster Mannekoar
  • Iste confessor - op fersyk fan de oertinker Sipke Draisma

  Prelude fan 18 oktober 2020

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)