Prelude fan 16 febrewaris 2020 08:00

  De oertinking komt dizze ôflevering fan Jan Willem Nieboer, as dûmny ferbûn oan de Protestantse gemeente Snits

  Spyllist fan dizze wike:

  • Ik wil zingen van mijn Heiland - EO Nederland Zingt
  • De God fan leafde - Kristlik Mingd koar 'Lytse Krêft' fan Gau û.l.f. Klaske Deinum
  • Grote God wij loven U - Urker Visserskoor 'Crecendo' ûlf Meindert Kramer en Kristlik Frouljus koar 'Laus Deo' û.l.f. Frits Bode
  • Ballade fan Rachab - Roel Slofstra
  • Ik hear Gods goede winen hjoed - Mannekoar 'Laus Deo' fan Warkum û.l.f. Jan Brens
  • Guide Me O Thou Great Redeemer - Hughes / William Williams - The Treorchy Male Voice Choir û.l.f. John Cynan Jones
  • The Rose - Bette Midler
  • Beveel gerust Uw wegen - Vredewolds Christelijk Mannenkoor
  • Hoor, Jezus roept u, kom maar naar het feest - Yntertsjerklik Mannekoar It Ljochtbeaken
  • Psalm 116: God heb ik lief - Westerlauwers Mannekoar fan Bûtenpost en omkriten
  • Als de dag met gouden glans - Jo Vincent Kwartet
  • Prijs den heer met blijde galmen - Gemeentezang met Feike Asma in de Grote kerk te Ede
  • Trumpet tune - Henry Purcell / Bryan Hesford - Jan Bergsma bespilet it Reil oargel yn De Oerdracht op De Jouwer

  Prelude fan snein 16 febrewaris

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)