Prelude fan 13 desimber 2015 08:00

  Mei diskear û.o. 'Nader tot U' troch it Ljouwerter manljuskoar Patrimonium, 'O come all ye faithful' troch it Martini Jongeskoar, 'Benedictus' troch it Lemster Manljuskoar en 'In roas is iepen teard' troch Koarbisniz.

  De oertinking wurdt fersoarge troch Lieuwe Westra, predikant fan 'e Prot. gemeenten Lollum/Waaksens en Burchwert/Hartwert/Hichtum.

  Prelude 13 desimber 2015

  • Prelude 13 desimber 2015

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)