Prelude fan 12 july 2020 08:00

  De oertinking hjoed komt fan Jur Majoor út Snits, emearitus dûmny by de Protestantse tsjerke.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Dankt,dankt nu allen God - Samenzang uit Schotland mei op oargel Peter Wildeman
  • Bildtse Psalm - Chr Bildt Mannenkoor
  • Loof de Here mijn ziel / 'k Stel mijn vertouwen - Nederland Zingt
  • Al hwa't toarst hat - Roel Slofstra
  • Groot is Uw trouw - Esther Tims & Dolf Vosterman van Oyen
  • Panis Angelicus - Choir of King's College, Cambridge
  • Liefde - Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor ûlf Albert Spa
  • Psalm 100: Juicht Gode toe, bazuint en zingt - Marco Hoorn & Janneke Langeler
  • Vreugde, vreugde, louter vreugde - Gezamelijke koren ûlf Willem hendrik Zwart
  • Hear, bliuw my nei - Christelijk Leeuwarder mannenkoor 'Patrimonium'
  • Rots waarop wij bouwen - Kristlike Fanfare Concordia fan Wjelsryp
  • Daar is plaats bij het kruis - Bekende koren van Martin Mans en Wim Magré
  • Ga nu heen in vrede - Jochum Schuurman bespilet it oargel fan de Martinitsjerke yn Frjentsjer

  Prelude fan 12 july 2020

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)