Prelude fan 1 oktober 2017 08:00

    Mei diskear û.o.: 'Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot' troch it Kristlik Manljuskoar Lelystêd, 'De God fan leafde' troch it Kristlik Mingd Koar Lytse Krêft fan Gau, 'Ode' troch it Yntertsjerkelik Burgumer Manljuskoar, 'Ik zal er zijn' troch Het Holland Koor, ' God zegent jou' troch de Wim Pols & Country Trail Band, 'De siedder' troch Sjonggroep De Dobber fan Harich en 'Wer sjoch’ jo sa’n romte' troch Auke Roukes.

    De oertinking wurdt fersoarge troch René de Vries, predikant fan ‘e PKN streekgemeente Slachsang (û.o. Boazum en Wieuwert).

    Prelude

    Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
    (advertinsje)