Prelude fan 1 april 2018 08:00

    Mei diskear û.o.: Christus is opgestaan trocht it Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’, Lied van de verrijzenis troch it Chr. Gem. Koor Vox Humana, Ik zeg het allen dat Hij leeft troch it Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer en Onze Heer is opgestaan troch Jongens- en kerkkoor olv Jan Rap. De oertinking wurdt fersoarge troch Anne Henk Boschma, dûmny fan ‘e PKN gemeente Drachten wyk east

    Prelude fan snein 1 april 2018

    Prelude

    Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
    (Advertinsje)