Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner fan 28 desimber 2012

Piter Wilkens is tige suksesfol mei syn teatertoer “de Fleanende Hollanner”. Prachtige ferskes fan Cornelis Vreeswijk oersetten yn it Frysk. Op 30 juny hat Piter Wilkens mei syn band de Freex, “de Fleanende Hollanner” brocht yn it Posthuis op It Hearrenfean. Omrop Fryslân hat dit konsert registrearre en it wurdt yn 3 dielen útstjoerd.

Yn dit twadde diel fan dizze rige kinne jo de folgjende nûmers hearre en sjen:

1. Thúshavensamba
2. Jiskebultballade
3. Bakker de bakstien
4. Ienfâldich trûbadoer
5. Fannacht hie ik in frjemde dream
6. Toeristeklacht
7. Sonja en Sieu
8. Ballade fan âld baas Freark en Cecilia Lind

29 desimber it tredde en lêste diel fan de registraasje.

Piter Wilkens “de Fleanende Hollanner”

Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner

De registraasje fan it teaterkonsert "Fleanende Hollanner" fan Piter Wilkens
(advertinsje)