Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner fan 27 desimber 2012

Piter Wilkens is tige suksesfol mei syn teatertoer “de Fleanende Hollanner”. Prachtige ferskes fan Cornelis Vreeswijk oersetten yn it Frysk. Op 30 july hat Piter Wilkens mei syn band de Freex, “de Fleanende Hollanner” brocht yn it Posthuis op It Hearrenfean. Omrop Fryslân hat dit konsert registrearre en it wurdt yn 3 dielen útstjoerd.

Yn diel 1 kinne jo de folgjende nûmers út de Fleandende Hollanner hearre:

1. Sis, wat bart der mei ús nei ús dea?
2. Felicia farwol
3. De noazem en de non
4. Veronica
5. Linnéa yn galop
6. Fielsto ús skaden?
7. Myn leafste yn in liet
8. Guon rinne om op stikkene skuon

28 en 29 desimber wurde de twa oare dielen útstjoerd.

Piter Wilkens “de Fleanende Hollanner”

Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner

De registraasje fan it teaterkonsert "Fleanende Hollanner" fan Piter Wilkens
(advertinsje)