PC Kafee fan 29 july 2020 18:00

    Yn it PC Kafee praat Geert van Tuinen mei kening Dirk Talsma fan 1970 en ferliezend finalist Johan van Seijst út datselde jier. Ek Klaas Berkenpas, Dirk-Jan van der Woud (winners yn 2000) en Chris Wassenaar (ferliezend finalist 2000) binne te gast. En we geane ek nei de PC fan 2010, mei winner Daniël Iseger en ferliezer Pieter van Althuis.

    De muzyk komt fan Te Gare, de kollum fan Bonne Stienstra en Ids Hellinga en Jan-Dirk de Groot ha in sterk ferhaal oer in hynder en in bierfiltsje.

    PC Kafee

    Ek al giet de PC sels net troch: dit jier is der dochs in PC Kafee, op de 5e woansdei fan july,
    (Advertinsje)