Pake learde har it waar te fotografearjen

t NOS sjoernaal lit hiel faak har foto's sjen. Moaie loften, driigjend waar of dizige moarnsfoto's. Se komme allegear foarby yn it waarberjocht fan de waarmannen fan it sjoernaal. Anna Zuidema fan Harns is de hofleveransier. Se fotografearret fan 2009 ôf it waar. Fan har pake oerkrigen. Hy wie ek in waarleafhawwer en sei tsjin de jonge Anna dat der nearne sokke moaie loften binne as by it Waad. Doe't Anna 7 wie stoar har pake. Mar de fassinaasje foar it waar hat se fan him meinaam. Se giet der hast alle dagen op út om de loften en de see te fangen yn moaie plaatsjes. Buro de Vries gie mei har mei op syk nei it momint en plak fan de moaie foto en nei har ferhaal oer passy foar waar en fotografy.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)