Op en Ut fan 9 febrewaris 2013

  It tilt op it stuit yn Fryslân op fan de amateur-toanielfoarstellings. Yn Op & Ut sille wy it hjir oer ha mei in trije tal leden fan ferskillende toanielferienings.
  Fierder yn Op & Ut wer útienrinnende ynformaasje oer konserten, eksposysjes, in bijienkomst oer de dowesport en in Valentijn tema-jûn oer freonskip.
   
   
   
   
   
   

  Underwerpen:

  1e oere (09.00-10.00):
  - Johan de Jong mei nijs út de natoer
  - 'Revival van de duivensport' by pv Vice Versa yn Drachten
  www.pvviceversa.com
  - 11 kroegentocht yn Noard-east Fryslân
  www.paradisobar.nl
  - Foarstellings en eksposysje yn de Skierstins yn Feanwâlden
  www.schierstins.nl

  2e oere (10.00-11.00)
  - Ymprovisaasje-sessy fan keunstnerskollektyf Heksenhamer
  www.heksenhamer.nl www.harmonie.nl
  - Túnrubryk mei túnman Klaas Piekstra
  - Eksposysje 'Typisch Russisch' yn De Galerij fan de Lawei en oare aktiviteiten yn Drachten yn it ramt fan 'Cultuur Boulevard'
  www.lawei.nl www.museumdrachten.nl
  - Optreden Kwartettekoar op snein 10 febr. om 19.00 oere yn de Doarpstsjerke fan Beetstersweach en iepenbiere rippetysje op snein 17 febr. om 13.00 oere yn Arum. It koar hat ferlet fan manljusstimmen. Oanmelding kin by Teake Posthuma, till.nr. 058-255 13 55 of
  till.nr. 0515- 331809 Akke Wijbenga.
  - Waarman Piet Paulusma mei in praatsje oer waar en klimaat

  3e oere (11.00-12.00)
  - Toanielfoarstellings fan 'Nieuw Leven' út Ingelum, toanielferiening Halbertsma út Wergea en 'De Vriendenkring' út Feanwâlden.
  www.engelum.com www.debidler.nl www.vriendenkringfeanwalden.nl
  - Konsert fan it Nederlands Studenten Orkest
  www.nso.nl www.harmonie.nl
  - Valentijn temajûn oer freonskip yn mfc De Wjukken yn Mantgum
  www.wjukken.nl

  Op & Ut

  Noch gjin idee wat te dwaan dit wykein? Folgje Op & Ut, op 'e radio en telefyzje. It programma komt rjochtstreeks út de studio fan Omrop Fryslân.
  Presintaasje: 
  Douwe Heeringa
  (advertinsje)