Oarlochsslachtoffer: Koos Boomsma fan Sondel

Jack Kooistra fan Ljoouwert hat in ûnbidich grut argyf opboud fan 180.000 nammen en oare data fan oarlochsslachtoffers. Ien fan harren is Jacobus Johannes Boomsma, of Koos Boomsma. Hy hie in winkel yn Sondel en soarge tegearre mei syn frou al betiid yn de oarloch foar ûnderdûkplakken foar benammen Joadske bern. Yn novimber 1944 waard er deasketten troch in Dútser. Syn soan Pieter wie doe 2 jier en hat syn heit dus nea kend. Hy kent wol de ferhalen.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)