Oare eagen fan 9 maart 2015 16:50

Oflevering 6: Wenjen en wurkjen fan tsjinwurdich Yn dizze ôflevering fan Oare Eagen komme ferskillende stellingen oer wenjen en wurkjen oan bar. Hoe sjogge de twa generaasjes dêr tsjinoan? Moatte wurkleazen bygelyks ferplichte frijwilligerswurk dwaan? Dat en mear yn Oare Eagen. Stellingen yn dizze ôflevering: - Us heit en mem meie by my wenje as se net mear op harsels wenje kinne - Wurkleazen moatte ferplicht frijwilligerswurk dwaan - It ferskil yn salaris tusken minsken mei in hege en in lege oplieding is te grut

Oare Eagen

Hoe ferskillend tinke jongerein en âlderein oer ûnderwerpen lykas relaasjes, polityk, foaroardielen of noarmen en wearden? Se geane deroer yn diskusje yn ‘Oare Eagen’. Dy nije searje fan Omrop Fryslân is makke troch studinten fan NHL Hogeschool. Oare Eagen gie freed 16 jannewaris yn premjêre yn stedsskouboarch De Harmonie.
(advertinsje)