Oare eagen fan 24 febrewaris 2015 16:50

ôfflevering 4: De technology fan dizze tiid

Tsjintwurdich spilet technology in grutte rol yn it deistich libben. Hoe tinke de ferskillende generaasjes dêr oer? Makket technology de jongelju lui, of just net? En kinne wy eins noch wol sûnder mobile tillefoan?

Stellingen yn dizze ôflevering
- Troch social media hast gjin privacy mear
- Ik kin net mear sûnder myn telefoan of pc
- Technology makket jongelju lui en asosjaal

Alle wurkdagen te sjen om 16.50 oere.

Oare Eagen

Hoe ferskillend tinke jongerein en âlderein oer ûnderwerpen lykas relaasjes, polityk, foaroardielen of noarmen en wearden? Se geane deroer yn diskusje yn ‘Oare Eagen’. Dy nije searje fan Omrop Fryslân is makke troch studinten fan NHL Hogeschool. Oare Eagen gie freed 16 jannewaris yn premjêre yn stedsskouboarch De Harmonie.
(advertinsje)