Oare eagen fan 20 febrewaris 2015 16:50

  Oflevering 3: Foaroardielen: Pleatse wy minsken yn hokjes?

  Yn dizze ôflevering jouwe twa ferskillende generaasjes harren miening oer stellingen dy’t te meitsjen hawwe mei foaroardielen. Krije minsken te gau in etiket opplakt, of net? En kinsto oan it uterlik al sjen hoe’t immen is?

  Stellingen yn dizze ôflevering
  - Oan it uterlik kinst al sjen hoe’t immen is
  - Minsken mei in hegere oplieding binne net sosjaal

  Oare Eagen

  Hoe ferskillend tinke jongerein en âlderein oer ûnderwerpen lykas relaasjes, polityk, foaroardielen of noarmen en wearden? Se geane deroer yn diskusje yn ‘Oare Eagen’. Dy nije searje fan Omrop Fryslân is makke troch studinten fan NHL Hogeschool. Oare Eagen gie freed 16 jannewaris yn premjêre yn stedsskouboarch De Harmonie.
  (advertinsje)