Oare eagen fan 13 febrewaris 2015 16:50

Ôflevering 2: Polityk, is dat feroare?

De polityk wie eartiids hiel oars as tsjintwurdich. Hoe sjogge de twa ferskillende generaasjes dat? Witte jongerein eins wol genôch fan polityk, of moatte skoallen der mear oandacht oan jaan? Dat en mear sjochst yn dizze ôflevering fan Oare Eagen.

Stellingen yn dizze ôflevering:
- Jongeren witte net genôch fan polityk
- Der wurdt te achteleas omgien mei ús stimrjocht
- Skoallen moatte mear omtinken jaan oan polityk

Oare Eagen

Hoe ferskillend tinke jongerein en âlderein oer ûnderwerpen lykas relaasjes, polityk, foaroardielen of noarmen en wearden? Se geane deroer yn diskusje yn ‘Oare Eagen’. Dy nije searje fan Omrop Fryslân is makke troch studinten fan NHL Hogeschool. Oare Eagen gie freed 16 jannewaris yn premjêre yn stedsskouboarch De Harmonie.
(advertinsje)