NODOE fan 21 desimber 2013 17:00

Opdracht: Spring fan de Aldehou ôf. Spannende finale fan NODOE op sneon 21 desimber.

Yn de grutte finale fan de spulshow NODOE hat de Aldehou yn Ljouwert in spesjale rol krigen. Om te winnen moatte de jongste teamleden fan de 39 meter hege toer ôfspringe/tokkelje. Wa fan de oerbleaune famyljes wurdt op sneon 21 desimber de grutte winner fan NODOE?

Yn de finale fan NODOE nimme trije famyljes it tsjin elkoar op yn Tresoar yn Ljouwert.
De famyljes Pool, IJpma en Akkerman is it slagge om troch de foarrondes en heale finales te kommen. Yn de finale meie sy yn trije spulrondes sjen litte wa’t it meast oer de Kanon fan de Fryske Skiednis leart hat. Om it finalespul te winnen, moatte de jongste teamleden fan de Aldehou ôf tokkelje/springe. En dan is 39 meter behoarlik heech! Wa is it gaust ûnder? Reinoud, Jelle of dochs Anne Jan? Besjoch it sneon 21 desimber yn NODOE.

Yn it spulprogramma NODOE binne de ôfrûne njoggen wiken tolve famyljes mei elkoar de striid oangien. De teams bestienen út dielnimmers fan trije leeftiidsgeneraasjes; in pake of beppe, heit of mem en in bern fan tusken de tsien en fjirtjin jier. It team dat fia ferskate spulûnderdielen yn fjouwer rondes it measte te witten kaam oer de skiednis fan Fryslân, waard de winner fan in ôflevering. It giet yn NODOE om it opspoaren fan kennis, net om parate kennis. It team dat it tûkste, rapste en handichste is, wint it spul.

De ôfleverings fan it programma binne opnommen yn njoggen Fryske musea en de finale fynt plak yn Tresoar yn Ljouwert. De musea dy’t oan NODOE meiwurkje binne: it IJstijdenmuseum yn Bûtenpost, It Damshûs yn Nij Beets, Museum Martena yn Frjentsjer, Museum Dokkum, it Fries Museum yn Ljouwert, it Fries Landbouwmuseum yn Earnewâld, it Woudagemaal op ‘e Lemmer, it Fries Scheepvaartmuseum yn Snits, it Kazemattenmuseum yn Koarnwertersân en Tresoar. NODOE is in gearwurking tusken Omrop Fryslân, Afûk en Tresoar en njoggen Fryske musea om de Kanon fan de Fryske Skiednis mear ûnder de oandacht te bringen.

De sjoggersfraach:
Hokker Fryske skriuwer rjochte 85 jier ferlyn de Afûk mei op?
It antwurd is Douwe Kalma. It goodiepakket is wûn troch Hillie de Leeuw út Nijkerk.

Finale NODOE, sneon 21 desimber om 17:00 oere en dêrnei alle oeren nei Hjoed op Omrop Fryslân Televyzje. Sjoch ek op www.nodoe.nl.

NODOE

NODOE

Omrop Fryslân gie yn oktober 2013 fan start mei it nije spulprogramma NODOE. Alle sneonen, 10 wiken lang, striden 12 teams tsjin elkoar yn 10 ferskate musea yn Fryslân. Wa 't de tûkste, rapste en handichste wie, dy wie de winner.
(advertinsje)