Niet geknecht fan 22 april 2017 17:00

It ferhaal fan it Friesch Dagblad yn de Twadde Wrâldoarloch
Wat soesto as nijsmedium dwaan yn tiden fan oarloch? Hoe hâldst dy steande en hoe fier giest mei yn wat de besetter wol, sûnder datst dyn prinsipen los litst? It is wêr’t it Friesch Dagblad yn de Twadde Wrâldoarloch mei wraksele, lykas alle kranten yn Nederlân yn dy tiid. As iennige deiblêd hie it Friesch Dagblad de moed om de krante stop te setten yn 1941. Omrop Fryslân makke in film by it ferhaal.

Niet geknecht

It ferhaal fan it Friesch Dagblad yn de Twadde Wrâldoarloch.
(Advertinsje)