Moreel kompas fan 5 july 2012

Filmregisseur Steven de Jong (50) is de gast yn Moreel Kompas fan 5 july. De Jong hat in soad ferhalen te fertellen en soe it leafst elk jier twa films meitsje. Foar it wurk hat hy dus in grutte passy. Mar hoe sit it mei de keuzes dy't hy makket yn syn libben en wat binne syn noarmen en wearden. De Jong hat op it heden in drege tiid. Syn maat en produsint Jos van der Linden is ynienen ferstoarn wylst se midden yn it nije projekt 'Boerenliefde' sitte. Troch sa'n ûnferwachts ferlies wurde je ek konfrontearre mei je eigen prioriteiten yn it libben.

Moreel kompas

In simmerprogramma mei ien op ien petearen.
(Advertinsje)