Moreel kompas fan 21 juny 2012

It Moreel Kompas fan hjoed giet oer Jillert Anema, hy is bekend as reedrydcoach fan de BAM ploech. Fan hûs út hat hy meikrigen sa earlik mooglik te wêzen ek al fine minsken je dan net altyd aardich. Ek de riders krije de wierheid te hearren en dat kin hurd oerkomme. As jonkje hie Anema al keazen om letter fysioterapeut te wurden en dat hat goed útpakt yn kombinaasje mei it riden.

Moreel kompas

In simmerprogramma mei ien op ien petearen.
(Advertinsje)