Moreel kompas fan 19 july 2012

Gina Kamsma is advokaat en mei-eigener fan kantoar Rotshuizen-Geense yn Ljouwert. Sy is spesjalisearre yn natoer en miljeurjocht. Sy die spraakmeitsjende saken, sa as de ôffaloven yn Harns en de Centrale As. Wat is haar moreel kompas? Dat is de belutsenheid by dizze saken. Sy nimt allinnich in saak oan as se dy winne kin. As fertsjintwurdiger fan organisaasjes of partikulieren dy't tsjin de oerheid prosedearre. Of as advokaat fan dy oerheid sels. Hoe rymt se dat mei har eigen belutsenheid? Yn elts gefal wol se foar alles har sels bliuwe.’ Down to earth’ en mei in grut ferskaat oan minsken en groepen yn de maatskippij yn kontakt stean.

Moreel kompas

In simmerprogramma mei ien op ien petearen.
(Advertinsje)