Molke, de podcast 4: Catharinus Wierda

Yn 'Molke, de podcast' praat ynterviewer Bart Kingma mei ferskate saakkundigen oer it belangrykste produkt fan de Fryske lânbou en de Nederlânske suvelyndustry: molke. Nederlân is der grut mei wurden, mar hoe sûn is molke eins? Yn diel 4 fan dizze searje Catharinus Wierda, hy is lytsskalich suvelûndernimmer mei grutte idealen.

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)