Molke, de podcast 3: Ton Baars (diel 2)

Ton Baars is ûndersiker molkekwaliteit. En in waarm pleitbesoarger fan rauwe molke. Dat soe folle sûner wêze as de molke dy't wy yn de supermerk keapje. Yn de tredde ôflevering fan 'Molke, de podcast' praat Ton Baars fierder mei ynterviewer Bart Kingma oer dy rauwe molke. 

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)