Molke, de podcast 2: Ton Baars (diel 1)

Nederlân is grut wurden mei molke en it idee dat de suvel yn ús lân de bêste fan de wrâld is. Yn 'Molke, de podcast' wurdt kritysk sjoen nei it produkt molke. Yn ôflevering 2 in gesprek mei prof. dr. Ton Baars, ûndersiker molkekwaliteit en ferbûn oan de universiteiten fan Kassel en Utrecht. Hy hat jierrenlang ûndersyk dien nei molke. 

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)