Minsken fan 27 maart 2012

Yn Minsken it twadde diel oer Hessel van der Kooij, de sjongende kroechbaas fan Skylge. Yn de útstjoering is te sjen dat Hessel in hurde wurker is en mear kin as allinnich sjonge. It docht bliken dat hy in tige kreative man is dy't in soad saken dy't hy sjocht mei syn hannen meitsje kin. Sa is de ynrjochting fan de Groene Weide ek betocht troch Hessel sels. It bedriuw wurdt laat troch syn dochter Tess. Sy is de algemien direkteur. Heit en dochter wurkje tige yntinsyf gear. Sa nimme sy op dit stuit it nije album fan Tess op.

Minsken

Minsken

Minsken is in rige portretten oer Friezen mei in bysûndere passy, libbenswize of karriêre, dy’t harren dêrfoar ynsette. It binne gjin bekende Friezen, mar gewoane minsken dy'tst alle dagen tsjinkomme kinst, mar dy’t dochs in hiel bysûnder libben hawwe.
(Advertinsje)