Minsken fan 24 jannewaris 2012

24 oeren deis en 7 dagen yn 'e wike steane de bisteleafhawwers fan de Ljouwerter diereambulânse klear om sûne, sike of deade bisten te ferfieren. De frijwilligers wurde geregeld konfrontearre mei ekstreme situaasjes lykas: mishanneling, fertutearzing en de dea. Sadwaande freget it wurkjen by de diereambulânse it nedige fan harren ynkassearringsfermogen.

Jof Eekhof is ien fan de 30 frijwilligers dy't him trije dagen yn 'e wike ynset foar de bisten dy't syn help nedich ha. Faaks wurdt hy derby holpen troch stazjêre Mandy Boonstra. Sy rint fanút har oplieding oan it AOC yn Ljouwert in perioade mei Jos mei.

Minsken

Minsken

Minsken is in rige portretten oer Friezen mei in bysûndere passy, libbenswize of karriêre, dy’t harren dêrfoar ynsette. It binne gjin bekende Friezen, mar gewoane minsken dy'tst alle dagen tsjinkomme kinst, mar dy’t dochs in hiel bysûnder libben hawwe.
(Advertinsje)