Live parsekonferinsje Abe Lenstra Stadion

In belangrike dei foar sportklup Hearrenfean fan 'e middei. De takomst fan de klup sil foar in grut part hjoed bepaald wurden as in ûndersykskommisje harren rapport taljochtsje sil. Lense Koopmans en Jos Vaessen sille it 20-pagina's tellende rapport fan 'e middei taljochtsje. Dan sille se antwurd jaan op de fraach oft der noch draachflak is foar direksjeleden Johan Hansma en Joost Steppé. Fierder sille se in adfys jaan oer hoe de organisaasje fan Hearrenfean der yn de takomst útsjen moat.

Omroplive.nl

Omroplive.nl is it temakanaal fan Omrop Fryslân op ynternet. Op www.omroplive.nl kinne je altiten live nei Omrop Fryslân tv sjen. Dêrnjonken biede wy op dit temakanaal ek geregeld oare saken oan.
(advertinsje)