Lekker ite mei Reitse fan 31 maart 2012

Doe't yn 2002 heit Koopman troch in needlottich ûngemak om it libben kaam, hat mem Jannie de skouders derûnder setten. Se helpt noch mei mei it melken op de pleats fan de âldste soan en is de grutte help by alle ferhuzings fan har fjouwer bern.
Fierder runt se ek noch har bêd & breakfast yn Wikel.
Eke wol har mem betankje foar al har ynspannings mei in lekker miel en mei .......

Dit programma is earder útstjoerd op 1 oktober 2011

Klik hjir foar it resept

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)