Lekker ite mei Reitse fan 28 april 2012

Mirthe en Marlijn binne twa fleurige twillingsuskes út Frjentsjer. Se ha it drok, mar binne dochs altyd tegearre. De dames wolle harren omke Hessel en tante Sieta Bierma ferrasse mei in miel.
Hessel nimt Mirthe faak mei nei maraton reedrydwedstriiden fan syn soan. Hy helpt ek faak mei op de maneezje fan Lyndenstein op 'e Sweach. Dêr krijt Marlijn ek hynsterrydles.

Dit programma is earder útstjoerd op 29 oktober 2011

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)