Lekker ite mei Reitse fan 27 maart 2018 18:45

Yn it eardere Menameradiel, no Waadhoeke, bringe minsken it meast in besite oan de dokter. Dat kin fansels betsjutte dat de befolking hjir net sa sûn is. Mar is dat ek sa? Reitse sjocht hjoed yn de kuolkast fan de 80-jierrige frou Kuperus fan Dronryp. En wat hy dêr oantreft...

Klik hjir foar it resept fan dizze wike: bargefleis mei rys, wite koal, soere atjas komkommer en kerrystip

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)