Lekker ite mei Reitse fan 24 maart 2012

Josèt is troud mei de Fryske Mark Vonk. Mark is in oprjochte Fries, mar wennet al 20 jier net mear yn Fryslân, mar yn Udenhout. It bliuwt in grut gemis foar him, want syn grutste hobby is sile. Dizze hobby ha harren soannen, Wytse, Jauke, Hylke en Sybren oernaam. Josèt sels hat neat mei silen.

Mark stipet Josèt oeral yn en dus wol Josèt, Mark ferrasse mei in fiskiterijke.
Sy hat eartiids net leard hoe't je fisk klearmeitsje. Har mem hold net fan fisk, dus dat waard dan ek net klearmakke. As der fisk op tafel komt yn Udenhout, dan makket Mark it.

Dit programma is earder útstjoerd op 24 septimber 2011

Klik hjir foar it resept

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)