Lekker ite mei Reitse fan 21 april 2012

Ypie hat 2 broers dêr't se gek op is. Siebren en Hendrik sitte beide by de Keninklike Marine, dus binne se faak fan hûs. Hendrik is krektlyn heit wurden fan in twaling en hat syn leafde foar it farren ynruile foar in libben mei syn húshâlding.
Siebren sit noch midden yn de oplieding en hat it ferskuorrende drok mei fan alles. In goeie reden om de hearen yn Den Helder ris te ferrassen mei in fantastysk miel.

Dit programma is earder útstjoerd op 22 oktober 2011

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)