Lekker ite mei Reitse fan 17 april 2018 18:45

Yn Drylts sitte de measte húsdokters fan hiel Fryslân. Reitse is op 'en paad om út te sykjen oft der sa folle húsdokters binne om't dat bot nedich is. Of is it sa dat de Dryltsers just sa sûn binne om't der sa'n soad dokters binne?

Klik hjir foar it resept fan dizze wike: fruit dessert mei knapperich daai út eigen kuolkast

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)