Lekker ite mei Reitse fan 14 maart 2012

Dizze wike ferrast Baukje van Duinen har âlders mei û.o. in hearlike mostersop mei moster fan It Amelân.
Baukje fynt dat har heit en mem wolris in ferrassing fertsjinne ha nei in libben lang hurd wurke te hawwen. Sy steane foar elkenien klear en no is it tiid foar harren om ris te genietsjen.

Dit programma is earder útstjoerd op 15 oktober 2011

Share this page on:
Lekker Ite mei Reitse

Lekker ite mei Reitse

Fan moandei 4 july o.e.m. 9 july stjoere we de moaiste ôfleveringen fan Lekker ite mei Reitse út.
(advertinsje)