Lekker ite mei Reitse fan 1 maaie 2018 18:45

Wat is der Frysker dan in moaie, griene greide? En wat heart der mear by Fryslân dan in echte boerepleats? Dizze wike siket Reitse út wat der yn de kuolkasten fan de Fryske boeren sit. Komt hy allinich mar molke en ierappels tsjin, of is der mear te finen?

Klik hjir foar it resept fan dizze wike: Byfstik mei sipels, ierappeltaart en reade biteslaad

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(Advertinsje)