Krystkonsert radio fan 25 desimber 2015 09:00

    Trije oeren Krystmuzyk út it argyf fan Omrop Fryslân. Mei yn it earste oere stikken út in Krystkonsert dat yn 2002 opnommen is yn Wolvegea, tusken tsienen en alven dielen út in Krystkonsert dat Omrop Fryslân yn 2013 útstjoerd hat út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei mei it korps Advendo en it koar Immanuël en tusken alven en tolven û.o. stikken út in Krystsjoo dy't yn Theater Sneek hâlden is mei it Sneker Symfonie-orkest en de Bigband Cue (dizze produksje wurdt op 1ste Krystdei ek útstjoerd op Omrop Fryslân tillevyzje).

    Krystkonsert radio

    Krystkonsert, trije oeren krystmuzyk út it argyf fan Omrop Fryslan. Mei ûnder oaren stikken út in krystkonsert opnommen yn Wolvegea yn 2002, mei brassband Euphonia en it Roden Handel Chorus. Ut 2013 dielen út it krystconcert út de Martinitsjerke yn Frjentsjer, mei Advendo en it koar Imanuel. Ek de groep Koorbisnis is te hearren mei it Frysk Fanfare-orkest, ferline jier opnommen yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Der is net allinnich muzyk út it argyf, mar ek in foarpriuwke út de krystsjoo foar de hiele húshâlding hâlden yn Theater Sneek.
    (advertinsje)