Krystkonsert fan 26 desimber 2013

Krystkonsert opnaam yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer. It konsert wurdt organisearre troch harmony Advendo en mingd koar Immanuël, beide út Frjentsjer. Dit krystkonsert wurdt útstjoerd op de radio op earste krystdei om 09.00 oere en op televyzje om 17.00 oere en wurdt de hiele jûn werhelle en twadde krystdei allinnich op televyzje fan 18.00 oere ôf.

Krystkonsert

Under oaren oargelist Jochem Schuurman en sopraan Tetsje van der Kooi sille dêryn populêre krystnûmers hearre litte.
(Advertinsje)