Krystkonsert fan 25 desimber 2013

Krystkonsert opnaam yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer. It konsert wurdt organisearre troch de harmony Advendo en mingd koar Immanuël, beide út Frjentsjer. Dit krystkonsert wurdt útstjoerd op de radio op twadde krystdei om 09.20 oere en op televyzje yn twa dielen. Earste krystdei fan 17.00 oere ôf elts oere en op twadde krystdei elts oere nei Hjoed.

Krystkonsert

Under oaren oargelist Jochem Schuurman en sopraan Tetsje van der Kooi sille dêryn populêre krystnûmers hearre litte.
(Advertinsje)