Kening Hert en Harry Hazze fan 6 juny 2018 10:30

'De kening is jaloersk'

Harry Hazze hat de lêste tiid net safolle oandacht mear foar de kening. Hy boartet no in protte mei lytse Lyske. Dat fynt de Kening net sa fijn fansels en wurdt lilk.

Mar ynplak fan dat der dat no earlik seit, begjint der raar te dwaan.

Kening Hert en Harry Hazze

De yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn 'e bosk. In libbensecht poppespul.
(Advertinsje)