It wetterskip fan 9 oktober 2018 17:45

Ynnovaasje;
 
Dizze wike helje we it wc-papier út it rioelwetter fan Ljouwert. Ek sjogge by ynnovator Yede van der Kooi. Hy lit de proefynstallaasje sjen en fertelt oer de stappen dy't set wurde kinne om de wettersuvering griener te meitsjen.

Mei ambysje soenen we mei alle suveringen yn Nederlân al ús eigen fosfaat en keunstdong werom winne kinne. De produksje fan keunstdong stiet no noch foar 20 prosint fan ús enerzjyfraach yn Nederlân. Ek binne wy yn it lab yn Ljouwert dêr't Rob van der Meer in e-coli

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(Advertinsje)