It wetterskip fan 5 maart 2019 17:45

De gemalen yn Fryslân wienen jieren lang in gehaktmûnne foar fisk dy't nei de see woenen. Mar it wetterskip hat no op in protte plakken fisk freunlike maatregels naam. Sadat de fisk wer frijer swemme kin tusken it Waad en de boezum. We komme te witten hoevolle fisk d'r hin en wer swimt om't rayon behearder Sybold Krol in fûke foar de ynlaat pleatst hat foar in iepen dei fan it gemaal Miedema op Zwarte Haan.

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(Advertinsje)