It wetterskip fan 4 desimber 2018 17:45

Yn dizze ôflevering fan "It wetterskip: Sjogge we nei de diken yn Fryslân. Want sûnder diken soe 60% fan Nederlân ûnder wetter stean. Der is besletten om 47 kilometer Waadseedyk te ferheegjen. Wêrom moat dat en en hoe sjocht in seedyk derút as de seespegel twa meter heger is as no.

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(advertinsje)