It wetterskip fan 20 novimber 2018 17:45

De gemalen yn Fryslân wiene jierren lang in gehakmûne foar fisk dy't nei de see woene. Mar it wetterskip hat no op protte plakken fisk-freonlike maatregels naam.

Sadat de fisk wer frijer swimme kin tusken it waad en de boezem. We komme te witten hoefolle fisk der hinne en wer swimt om it rayon behearder Sybold Krol in fûke foar de ynlaat pleatst hat foar in iepen dei fan it gemaal Miedema op Zwarte Haan.

It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.
(advertinsje)